Pracownicze Plany Kapitałowe

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

 

Od  01.01.2021r. programem Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK) objęte są wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej jedną osobę ( pełnoletni zatrudnieni na umowę ( o pracę , zlecenie) od których są odprowadzane obowiązkowe składki emerytalno-rentowe).

PPK służą systematycznemu gromadzeniu oszczędności przez uczestników z przeznaczeniem na wypłatę tych oszczędności, po osiągnięciu przez nich 60 roku życia.

Programem PPK są objęci wszyscy pracownicy w wieku 18-55 lat, chyba że z tej możliwości zrezygnują. Warunkiem rezygnacji jest złożenie podmiotowi zatrudniającemu specjalnej deklaracji w formie pisemnej ( deklaracja o rezygnacji ) .  Pracownicy , którzy ukończyli 55 rok życia, ale nie ukończyli 70 lat, mogą przystąpić do PPK dobrowolnie podpisując odpowiednia deklarację.

Na program PPK są odprowadzane dodatkowe składki finansowane przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Wpłata podstawowa wynosi :

  • 2 %   wynagrodzenia -pracownik
  • 1,5 % wynagrodzenia – pracodawca
  • Państwo dopłaca do programu 240,00 zł rocznie oraz tzw. wpłatę powitalna w pierwszym roku oszczędzania w wysokości 250,00 zł

Istnieje również możliwość dobrowolnych wpłat kwot dodatkowych.

Ważne terminy :   

  •  Umowa o zarządzanie :     do 23-04-2021
  •  Umowa o prowadzenie :   do  10-05-2021

 Wszystkie umowy z wybraną instytucją podpisuje właściciel firmy lub osoba reprezentująca.

 

Aby uruchomić PPK należy wybrać instytucję  finansową która będzie zarządzać PPK  w porozumieniu z reprezentacją pracowników. Obecnie jest zarejestrowanych 20 instytucji  finansowych uprawnionych do zarządzania PPK. Informacje o tych instytucjach można znaleźć na stronie interenetowej mojeppk.pl

Jeżeli u danego pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa, rekomendowanym jest, aby wybór instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, został dokonany w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Ustawodawca pozostawia jednak swobodę w procedurze wyłonienia reprezentacji zatrudnionych, choć w ramach tego niezbędne jest, aby osoby zawierające z podmiotem zatrudniającym porozumienie były do tego odpowiednio umocowane przez pozostałe osoby zatrudnione, na przykład poprzez przeprowadzenie wyborów reprezentantów.

Jeżeli chodzi o wybór reprezentacji, to warto sporządzić na jego potrzeby krótki, jedno- lub dwustronicowy regulamin, w którym zostanie wskazany cel, liczba członków komisji, wielkość reprezentacji, sposób wyboru (klasyczne głosowanie poprzez skreślenie X przy nazwisku kandydata lub elektroniczne, np. ankieta/mail), frekwencje ważności wyborów, a także skład komisji liczącej głosy. Kiedy zostanie już wyłoniona reprezentacja pracowników, pracodawca może przystąpić do zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o PPK.

W zakładce DO POBRANIA umieszczone są wzory formularzy, deklaracji i innych dokumentów związanych z PPK

Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami na temat PPK umieszczonymi poniżej:

Szkolenie dla pracodawców

 

 

Szkolenie dla pracowników