Subwencja z PFR – warunki umorzenia

Subwencja z PFR – warunki umorzenia

Mikroprzedsiębiorstwo może liczyć na umorzenie pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju do 75%, a umorzenie jest naliczane następująco:

  • – 25% jeżeli działalność będzie kontynuowana przez kolejne 12 miesięcy od jej udzielenia.
  • – 50% jeżeli firma utrzyma średnie zatrudnienie w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu jest odpowiednio wyższy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa również mogą liczyć na umorzenie pożyczki do 75%, a umorzenie naliczane jest następująco:

  • – 25% pod warunkiem kontynuowania działalności przez 12 miesięcy
  • – 25% w zależności od poniesionej straty na sprzedaży
  • – 25% pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy

 

11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”

W świetle zapisów §11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, który brzmi następująco:

  1. Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:
    a) dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu; oraz
    b) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali subwencję z PFR w związku ze skutkami COVID-19 są zobowiązani dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.: dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej. W przypadku podmiotów wpisanych do KRS jest to pełny wydruk z KRS, a w przypadku działalności gospodarczej jest to wyciąg z CEIDG. Jeśli wniosek składany był przez pełnomocnika to należy dostarczyć do banku pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem, który znajduje się tutaj:  Pelnomocnictwo_PFR_zal_nr_2

Ponadto należy złożyć oświadczenie o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej. Wzór tego oświadczenia znajduje się tutaj: Oswiadczenie_PFR_zal_nr_3

Niewywiązanie się z tego obowiązku może doprowadzić do konieczności zwrotu subwencji w wysokości 100%!!